ماگوت تراپی (لارو درمانی) larval therapy

ماگوت تراپی (لارو درمانی) چیست؟ Maggot Therapy

ماگوت تراپی به عنوان دبریدمان برای زخم های عفونی مزمن با استفاده از لاروهای زنده ضد عفونی شده در مصارف پزشکی طبقه بندی می شود.

از دهه 1930 ، درمان دبریدمان ماگوت (MDT) عمدتاً در آمریکای شمالی انجام شده است. همچنین ژاپن ، میتسویی هم  اولین بار MDT را در سال 2004 انجام داد و بهبودی ضایعه زخم را گزارش کرد و منجر به جلوگیری از قطع عضو یک بیمار مبتلا به CLI شد.

مكانيسم عمل لاروها

در بزاق لاروها آنتيبيوتيك Allantoin وجود دارد كـه روي طيف وسيعي از باكتريها مؤثر است.

لاروها همچنين آمونياك توليـد مـيكننـد كـه خاصـيت ميكروب كشي بـالايي دارد.

همچنـين pHزخـم را بـه حـدود 8 – 8/5 ميرساند كه در اين pHكلونيزه شدن باكتريها دچـار مشكل شده و بهبود زخم تسريع ميشود.

در قسمت سر لاروها نيـز موهـاي نـوك تيـز و فراوانـي وجود دارد كه برخورد فيزيكي آن با ميكـروبهـا سـبب نـابودي قسمت قابل توجهي از آنها ميشود.

لاروها موادي شبيه اينترولوكين ترشح ميكنند كه سبب تسريع در بهبودي زخم و به وجود آوردن فيبروبلاسـتهـا ميشوند.

لاروها همچنين با جنب و جوش و حركات فراوان خود در زخم كه ماساژ خفيفي به آن ميدهند، سبب خونرساني بيشتر به محل زخم ميشود.

اشعه ايكس كوچكترين تـأثيري روي لاروهـا نـدارد وفعاليت لاروها لحظه به لحظه زخم را كوچكتر ميكنند .

روش جراحي به علت اين كه همراه بـا برداشـتن قسـمت عفوني و نكروزه، قسمتي از بافت سالم هم توسط جراح برداشـته ميشود زخم بزرگترميشود.
لاروها نسوج مرده را از بين ميبرند و ساخت نسـوج زنـده وسالم را فعال ميكنند.

زخم را از باكتريها پاكسازي مـيكننـد، در حالي كه به نسوج زنده و سالم آسيبي نميرسانند.

اين كرمهـا نسوج نكروزه و عفوني را ميخورند و بعد خودشان از زخم بيرون ميروند. لارودرماني روشي شناخته شده براي درمـان زخـمهـا وعفونتهاي مزمن است كه در دنيا انجام ميشـود. در ايـن روش لارو حشره استريل را  از اين كه از تخـم بيـرون آمـد، روي زخم ميگذارند تا از نسوج مرده زخم تغذيه كنند. وقتي لاروها به مرحله بلوغ رسيدند، ديگر از زخم تغذيه نميكنند، سپس آنهـا را تعويض ميكنند و لاروهاي ديگري روي آن قرار ميدهند.

فوايد لارو درمانی

در لارو درماني نياز به جراحي و برداشـتن بافـت عفـوني نميباشد.
زمـان درمـان در ايـن روش كوتـاه مـيباشـد . 3روز در زخمهاي عفوني و 4ماه در زخمهاي عفوني ديابتي.
نياز به بستري شدن در بيمارستان نميباشد.
هزينه درمان در آن كمتر ميباشد.
در طول درمان فقط نياز به اكسيژن دارند.

موارد لازم برای لارو درمانی

 • پگ استریل برای تمیز کردن زخم .
 • سرم نمکی استریل برای مرطوب کردن زخم و برداشتن لارو از ویال حمل و نقل.
 • پانسمان هیدروکلوئید برای دورتادور زخم.
 • قیچی استریل برای برش شبکه نگهدارنده وسایز کردن اندازه هیدروکلوئید.
 • شبکه نگهدارنده.
 • نوار چسب پلاستیکی غیرقابل نفوذ ، به عنوان مثال لکوپلاست.
ماگوت تراپی (لارو درمانی)

مراحل انجام ماگوت تراپی

ماگوت تراپی (لارو درمانی)
لارو درمانی
ماگوت تراپی

 1. زخم را مرطوب کنید تا باقیمانده پانسمان و اجزای روی آن جدا شود.
  مطمئن شوید که پوست خشک و تمیز است ، پانسمان های نواری هیدروکلوئید برای محافظت از پوست در دورتادور ناحیه زخم بچسبانید.
 2. با اضافه کردن سرم نمکی لاروها را از ویال حمل و نقل جدا کنید.
 3. پانسمان شبکه ای هم اندازه با زخم را روی زخم قرار دهید.
 4. پانسمان را با سرم نمکی تر کنید تا لاروها روی آن بمانند بعد به آرامی لاروها را روی پانسمان قرار داده و پانسمان شبکه ای را روی زخم بگذارید.
 5. روی پانسمان نوار چسبی الاستیک قرار دهید و مطمئن شوید چسب با پوست تماس پیدا نکند.
ماگوت تراپی